Inhoudsopgave

1. Identiteit

2. Definities

3. Toepasselijkheid van de voorwaarden

4. Totstandkoming van de overeenkomst

5. Uitvoering van opdrachten

6. Reclames en geschillen

7. Termijn en tijdstip van levering

8. Honorarium

9. Betaling

10. Overschrijden van de betalingstermijn

11. Aansprakelijkheid: vrijwaring

12. Intrekken en wijzigen van opdrachten

13. Ontbinding

14. Overmacht

15. Intellectuele eigendom

16. Toepasselijk recht

17. Inschrijving

1. Identiteit:

A. The Text Expert is een tekst- en vertaalbureau:

B. Het bedrijf is eigendom van:

L.S. Backx
Slootdreef 237
2724AJ te Zoetermeer
Nederland>

C. Overige bedrijfsgegevens:

Mobiel: 0031 (0)683714457
E-mail: info@thetextexpert.com
Website: https://www.thetextexpert.com
KvK Den Haag: 56371594
Btw-nummer: NL002044186B98

2. Definities

A. Opdrachtgever:

I. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de arbeidsovereenkomst (werk) met The Text Expert is aangegaan.

II. Natuurlijke of rechtspersonen degene die, door middel van een vergunning, toestemming aan een derde partij heeft gegeven om het contract aan te gaan voor het leveren van diensten met The Text Expert.

B. Arbeidsovereenkomst, (werk):

I. Het contract, aangegaan tussen The Text Expert en opdrachtgever.

C. Vertaling/correctie/tekst

I. De definitieve versie van het bestand/document nadat het werk is uitgevoerd.

3. Toepasselijkheid van de voorwaarden.
A. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen The Text Expert en een opdrachtgever waarop The Text Expert deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitgesloten, voor zover van deze voorwaarden niet door The Text Expert uitdrukkelijk is afgeweken.
B. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met The Text Expert, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
C. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. The Text Expert en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
D. Indien onduidelijkheid of onenigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg te geschieden in de geest van deze bepalingen.
E. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.
F. Indien The Text Expert niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The Text Expert op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

4. Toepasselijk recht

A. Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en The Text Expert is Nederlands recht van toepassing.

B. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

C. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen.

5. Totstandkoming van de overeenkomst
A. Alle offertes van The Text Expert zijn geheel vrijblijvend.

B. De overeenkomst komt door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van The Text Expert tot stand of – wanneer er geen offerte uitgebracht is – door een schriftelijke bevestiging van The Text Expert van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

C. Wanneer The Text Expert voor het opstellen van de offerte de volledige tekst en overige documenten binnen vijf werkdagen niet heeft kunnen inzien, kan The Text Expert de verstrekte prijsopgave en opgegeven termijnen na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte nog herroepen.

D. Indien de opdrachtgever de uitgebrachte offerte aanvaardt met inachtneming van één of meerdere aanpassingen dient er een nieuwe offerte te worden uitgebracht. Indien in een dergelijke situatie geen nieuwe offerte is uitgebracht, is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

E. Een samengestelde prijsopgave verplicht The Text Expert niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

F. The Text Expert kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

G. Alle prijsopgaven en offertes zijn exclusief BTW opgesteld, tenzij dit uitdrukkelijk anders aangegeven is.

H. The Text Expert mag degene die de opdracht aan The Text Expert heeft gegeven als opdrachtgever beschouwen, behalve wanneer deze daarbij uitdrukkelijk aangegeven heeft krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde te handelen en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan The Text Expert verstrekt zijn.

 

6. Uitvoering van de opdrachten
A. The Text Expert dient de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever aangegeven doel.

B. The Text Expert zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. The Text Expert zal haar medewerkers en freelancers tot geheimhouding verplichten. The Text Expert is echter niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers en freelancers wanneer zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen voorkomen.

C. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel overeengekomen is, is The Text Expert gerechtigd de opdracht door een derde persoon te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. The Text Expert zal deze derde persoon tot geheimhouding verplichten.

D. Indien met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen dat de opdracht nooit door derden mag worden uitgevoerd, zoals vermeld onder artikel 6C, in dat geval zal The Text Expert de werkzaamheden nooit door derden laten uitvoeren.

E. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de overeenkomst in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dat consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk was overeengekomen. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De vertaler zal daarvan zoveel mogelijk een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt het feit dat de overeenkomst kan worden gewijzigd, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

F. De opdrachtgever dient op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de opdracht te verstrekken en The Text Expert van documentatie en terminologie te voorzien. Verzending van deze stukken is altijd voor risico en rekening van de opdrachtgever.

G. The Text Expert staat niet in voor de juistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens aan The Text Expert en aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, in het geval dat The Text Expert uitgegaan is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Ook wanneer deze te goeder trouw verstrekt zijn.

7. Reclamaties en geschillen.

A. De opdrachtgever dient The Text Expert zo spoedig mogelijk over klachten over het geleverde op de hoogte te stellen en dit in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan The Text Expert te melden. De opdrachtgever wordt niet van zijn betalingsverplichting ontslagen door het uiten van een klacht.

B. Wanneer de klacht gegrond is, dient The Text Expert het geleverde binnen een redelijke termijn te verbeteren of te vervangen of, wanneer The Text Expert redelijkerwijs niet kan voldoen aan het verlangen tot verbetering, dient The Text Expert een reductie op de prijs te verlenen.

C. Het recht op reclame door de opdrachtgever vervalt, wanneer de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of laat bewerken en vervolgens aan een derde doorgeleverd heeft.

 

8. Termijn van tijdstip en levering.
A. De overeengekomen leveringstermijn is slechts een streeftermijn, behalve wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. The Text Expert dient, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van het niet halen van de deadline.

B. In het geval van toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn heeft de opdrachtgever, uitsluitend in het geval dat er redelijkerwijze niet langer kan worden gewacht op de uitvoering van de opdracht, het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. The Text Expert is niet gehouden tot enige schadevergoeding in dat geval.

C. De levering heeft plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of op het tijdstip van verzending per gewone post of e-mail. Levering van opdrachten per elektronische post zijn geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het medium de verzending bevestigd heeft.

 

9. Honorarium.

A. Het honorarium voor The Text Expert is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Soms wordt een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. The Text Expert kan naast haar honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. Het honorarium is exclusief btw, behalve wanneer dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

10. Betalingstermijn.

A. Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum te geschieden in de valuta waarin de declaratie opgesteld is. De uiterste vervaldatum waarop de factuur moet zijn betaald, staat op de factuur vermeld.

 

11. Het overschrijden van de betalingstermijn

A. Na het verstrijken van de op de factuur vermelde vervaldatum is de opdrachtgever ten aanzien van de openstaande factuur direct in verzuim, en wordt de opdrachtgever door The Text Expert direct vanaf de vervaldatum in gebreke gesteld. In dit geval is de opdrachtgever de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

B. De opdrachtgever ontvangt direct na de vervaldatum een betalingsherinnering om uiterlijk binnen zeven dagen na het verstrijken van de vervaldag het openstaande bedrag, inclusief de wettelijke rente voor handelstransacties (8,05%), te betalen.

C. Indien zeven dagen na de betalingsherinnering de openstaande vordering nog niet is betaald, ontvangt de opdrachtgever een laatste aanmaning om het bedrag binnen zeven dagen na dagtekening van de aanmaning, inclusief de wettelijke rente voor handelstransacties (8,05%) en € 15,00 aan administratiekosten, te betalen.

D. Indien het openstaande bedrag zeven dagen na dagtekening van de laatste aanmaning nog niet is overgemaakt, wordt de vordering per direct uit handen gegeven aan het deurwaarders/incassobureau Van Es te Rotterdam. Naast de wettelijke rente en administratiekosten zal het openstaande bedrag dan worden verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten conform artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek.

 

12. Aansprakelijkheid: vrijwaring

A. The Text Expert is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan The Text Expert toerekenbare tekortkoming. The Text Expert is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende opdracht.

B. Dubbelzinnigheid van de te vertalen, te redigeren of te schrijven tekst ontheft The Text Expert van iedere aansprakelijkheid.

C. De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst, is geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

D. The Text Expert is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. The Text Expert is net zomin aansprakelijk voor schade die als gevolg van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen ontstaat.

E. De aansprakelijkheid van The Text Expert is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van maximaal € 10.000 per gebeurtenis.

F. De opdrachtgever vrijwaart The Text Expert voor alle aanspraken van derden die uit het gebruik van het geleverde voortvloeien, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van The Text Expert bestaat.

 

13. Intrekken en wijzigen van opdrachten.
A. In het geval dat de opdrachtgever wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht na de totstandkoming van de overeenkomst, is The Text Expert gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of het project alsnog te weigeren.
B. In het geval dat de opdracht door de opdrachtgever ingetrokken wordt, is de opdrachtgever de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd. Bovendien dient er een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden voor het overige gedeelte betaald te worden.
C. In het geval dat The Text Expert tijd gereserveerd heeft voor de uitvoering van de opdracht en deze tijd niet meer benut kan worden, dient de opdrachtgever 50% van het honorarium te vergoeden voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

 

14. Ontbinding.

A. The Text Expert kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van de opdrachtgever is ingediend of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

B. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van de opdrachtgever, is The Text Expert gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien bij uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uitvoering van de overeenkomst.

C. Ontbinding van de overeenkomst als genoemd in de artikelen 13.A en 13.B ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot de door vertaler reeds uitgevoerde werkzaamheden.

 

15. Overmacht.
A. In deze algemene voorwaarden wordt er onder overmacht verstaan, naast dat wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie begrepen wordt, alle van buiten komende oorzaken, die voorzien of niet voorzien zijn, waarop The Text Expert geen invloed uit kan oefenen, maar waardoor The Text Expert niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: ziekte, transportbelemmeringen, brand, ongeval, werkstaking, oproer, oorlog en maatregelen van overheidswege.

B. Gedurende de overmacht worden alle verplichtingen van The Text Expert opgeschort. Indien de periode, waarin nakoming van de verplichtingen door The Text Expert door overmacht niet mogelijk is, langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding is. In het geval dat de opdrachtgever een consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem/ haar op grond van de wet toekomt.

C. In het geval dat The Text Expert bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan heeft, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft The Text Expert het recht het reeds uitgevoerde afzonderlijk in rekening te brengen en dient de opdrachtgever deze factuur te voldoen, indien het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

 

16. Intellectueel eigendom

A. The Text Expert behoudt zich het auteursrecht op door The Text Expert vervaardigde vertalingen en andere teksten voor, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.

B. Indien The Text Expert ter uitvoering van een overeenkomst kennis verwerft omtrent vertaling van bepaalde woorden/begrippen is het hem toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Een en ander voor zover The Text Expert daarmee niet zijn geheimhoudingsplicht en opzichte van de opdrachtgever schaadt.

C. De opdrachtgever vrijwaart The Text Expert tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten die in verband staan met de uitvoering van de overeenkomst.

 

The Text Expert
Zoetermeer
1 januari 2023

Testimonials about me

Transparent Prices

The Text Expert is dedicated to offering transparent pricing, ensuring that you have precise knowledge of the costs for translation, proofreading, or any text-related services. This sets the stage for a dependable and trustworthy partnership.

CHOOSE YOUR SERVICE:

Copy Writing Dutch

Nederlands

€0.19
 • per word
 • Example: 1000 words = 190 € excl. VAT
Editing (comparing to source)

German/English -> Dutch

€0.07
 • per word (source text)
 • Specialized texts: 0.02 € / word extra
 • Example: 1000 words = 70 € excl. VAT
Editing (not comparing to source)

Dutch

€0.06
 • per word (source text)
 • Specialized texts: 0.02 € / word extra
 • Example: 1000 words = 60 € excl. VAT
Machine Translation Post Editing

Dutch -> German/English

€0.10
 • per word (source text)
 • Specialized texts: 0.02 € / word extra
 • Example: 1000 words = 100 € excl. VAT
Machine Translation Post Editing

German/English -> Dutch

€0.09
 • per word (source text)
 • Specialized texts: 0.02 € / word extra
 • Example: 1000 words = 90 € excl. VAT
Proofreading (comparing to source)

German/English -> Dutch

€0.05
 • per word (source text)
 • Specialized texts: 0.02 € / word extra
 • Example: 1000 words = 50 € excl. VAT
Proofreading (not comparing to source)

Dutch

€0.04
 • per word (source text)
 • Specialized texts: 0.02 € / word extra
 • Example: 1000 words = 40 € excl. VAT
100% human translation

German - English - Dutch

€0.12
 • per word (source text)
 • Specialized texts: 0.02 € / word extra
 • Example: 1000 words = 120 € excl. VAT